Kdaj se navadno prvič srečamo z gasilci?

Vsi dobro vemo, kdo so gasilci in pri čem vse nam lahko takšne osebe pomagajo. Prvič pa smo se z njimi verjetno srečali že v zelo ranem otroštvu, ko smo gledali risane serije, kjer so nastopali tudi takšni junaki, ki so opravljali delo gasilcev. Marsikdo se je ravno zaradi risank močno navdušil nad delom, ki ga opravljajo gasilci.

Vemo, da so gasilci lahko prostovoljci, poznamo pa tudi takšne, ki tovrstno delo opravljajo poklicno. A ne glede na to, v katero skupino sodijo, praviloma takšne osebe veljajo za sila požrtvovalne in odgovorne osebe.

Kdaj se navadno prvič srečamo z gasilci?

 

Katera dela v osnovi opravljajo gasilci?

Dela, ki jih opravljajo gasilci, so izjemno raznovrstna. Kljub temu jih lahko strnemo v nekaj temeljnih oziroma osnovnih dejavnosti. To so gašenje požarov, reševanje oseb in premoženja v naravnih in drugih vrstah nesreč, usposabljanje ljudi za varstvo pred požari in gašenje, preventivno delo v bivalnem ter delovnem okolju, serviranje ter vzdrževanje gasilske opreme oziroma tehnike.

V poklicni enoti se gasilci vključujejo v najrazličnejše dejavnosti svoje enote. Sem sodijo vzdrževanje reševalne ter zaščitne opreme pa tudi gasilskih vozil. Med svojim delovnim časom opravljajo tudi druge storitve, ki torej sodijo v dejavnost gasilske poklicne enote.

 

Delo gasilcev ni samo izjemno raznoliko, temveč tudi nevarno

Na sploh gasilci opravljajo zelo raznolika dela, ki so obenem lahko tudi izjemno nevarna. Intervencije od njih zahtevajo tako fizične kot tudi psihične napore. To pa seveda narekuje tudi sposobnost zelo hitre prilagoditve.

Prilagajati se morajo najrazličnejšim okoliščinam. Predvsem gašenje je zelo dinamično delo, ki se ga lahko izvaja v stoje ali pa v prisiljenem položaju, na primer čepe. Ko gasilci pri opravljanju svojega dela, na primer gašenja, vstopajo v notranje prostore, je obvezna uporaba dihalnih aparatov. Nikoli se namreč ne ve, na kakšne pline ali dime lahko naletijo.

 

Zaposlovanje gasilcev

Pri zaposlovanju bodočih gasilcev v poklicnih enotah je kar nekaj posebnosti. Poleg splošnih pogojev mora kandidat za sklenitev delovnega razmerja izpolnjevati še nekaj drugih pogojev, na primer da ima najmanj poklicno izobrazbo, ki mora biti tehnične smeri, in da je polnoletna oseba.…

Ali je gasilska intervencija res samo gašenje požarov ali pa morda kaj več?

V zakonu o gasilstvu so jasno zapisane vse naloge, organizacija in status gasilstva. Ne glede na to ali so fizične osebe v gasilsko društvo vključene prostovoljno ali poklicno, vse morajo pri svojih nalogah upoštevati pravila za uspešno reševanje problemov. Niti ena gasilska intervencija ni enaka, zato je potrebno pri vseh upoštevati mejo zdrave pameti in reševati z vsemi varnostnimi ukrepi. V Sloveniji imamo veliko prostovoljnih gasilskih društev, med drugim tudi nekaj poklicnih. Naloga gasilcev ni le gašenje in reševanje v požarih, ampak tudi zaščita in reševanje ljudi ter premoženje ob naravnih in drugih nesrečah. Nikakor opravljanje storitev ne sme onemogočati opravljanje temeljnih nalog gasilskih organizacij.

 

Vodja intervencije lahko začasno odredi določene omejitve

V primeru intervencije je v posameznih občinah obveščanje in alarmiranje gasilskih enot v skladu z operativnim gasilskim načrtom. Vedno, ko nastopi gasilska intervencija, mora vodja obvestiti pristojni center za obveščanje. Vsak delodajalec je dolžan omogočiti opravičeno odsotnost z dela, če je bil operativni gasilec pozvan k opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči zaradi požara ali druge nesreče.

Ali je gasilska intervencija res samo gašenje požarov ali pa morda kaj več?

Vodja intervencije sme ob nevarnih požarih in drugih nesrečah začasno omejiti svobodo gibanja, pravico do nedotakljivosti stanovanje in pravico do uživanja lastnine. Če gasilska intervencija ni možna z eno gasilsko enoto, si morajo enote med seboj pomagati zato, da zagotovijo ustrezno intervencijsko pripravljenost na območju, za katerega so ustanovljene.

 

Stroške intervencije ne krije vedno občina

Vodja gasilske intervencije je ponavadi poveljnik gasilske enote, lahko pa tudi poveljujoči v določeni formacijski sestavi, vodja izmene, gasilec ali pooblaščena oseba. Vsaka gasilska intervencija od vodje zahteva upoštevanje pravic in dolžnosti v skladu z zakonom o gasilstvu.

Vse stroške intervencije, ki izhajajo iz gasilstva v skladu z zakonom, krije občina. Izjema je povzročitelj, ki je požar ali nesrečo povzročil namenoma ali iz malomarnosti, kdor lažno alarmira intervencijo, kdor ne organizira požarne straže in kdor opusti predpisane varnostne ukrepe pri prevozu nevarnih snovi.…